Node.js Developer #bettingteam

Praha, CZ Brno-střed, CZ  Programátor Práce na plný úvazek Vzdělání není podstatné

Click for the English version

 • Rád vyvíjíš nové aplikace designované pro real-time zobrazení dat?
 • Chceš mít odpovědnost za celou aplikaci od návrhu, vývoje a testování až po nasazení do produkce?
 • Chceš se podílet na tvorbě systému s velkými požadavky na stabilitu, performance a user experience?
 • Rád bys byl součástí Betsys komunity a rozvíjel ji společně s námi?

Na čem společně děláme?

Hlavním smyslem týmu Betting, ve kterém bys potenciálně pracoval, je zaměření na sázení a to tak, aby byla zabezpečená dostatečná marže na vsazených tiketech a bylo na platformu přivedeno dostatečné množství klientů. Dále programování features, které zjednoduší celý proces sázení, aby to bylo co nejvíc user friendly. Aktuálně se tým věnuje risk managementu, twain sázení, minulý rok to byl multiwin sázecí systém (možnost rozdělit si sázku na více tiketů, ale případnou výhru cashoutovat samostatně).

Co Tě čeká?

S našimi Node.js a Fullstack Developery budeš navrhovat a vytvářet nové microservices, REST API endpointy a další BE služby, které zapadnou do naší architektury postavené na DDD a Hexagonal Architecture. Samozřejmě se neobejdeš bez unit testů, linterů, checků a dalších vychytávek. A důležitá je pro nás interní komunikace – s naším scrum masterem, členy našeho i jiných týmů a s tím spjaté ceremonie jako standupy, refinementy, dema, planningy atd. – ano, jedeme ve scrumu.

Jaké skills od tebe očekáváme?

 • TypeScript (latest versions) - Měl bys mít silnou znalost TypeScriptu nebo jiných typovaných jazyků, který Ti umožní psát přehledný kód.
 • NodeJS (latest versions) - Měl bys mít teoretické i praktické znalosti; vědět, jak NodeJS funguje “under the hood” a umět využít výhod tohoto runtime. NodeJS frameworky Ti nejsou cizí, my používáme NestJS, ale pokud znáš jiné, nevadí; není problém se to u nás doučit.
 • JavaScript - Pro psaní a optimalizaci TypeScript aplikací musíš perfektně rozumět, jak JS funguje. Využíváš nejmodernější funkce tohoto jazyka a chápeš, co Tvůj TypeScript kód dělá po kompilaci (transpilaci).
 • Databáze - Měl bys mít dobré znalosti databází, a to jak relačních tak i nerelačních. Přesto, že u nás máme databázového experta, který nám se vším okolo databází pomáhá, základy by Ti neměly být cizí. Používáme u nás primárně PostgreSQL a z NoSQL hlavně Redis, ale narazíš i na MongoDB.
 • Git - S Gitem si rozumíš, víš jaký je rozdíl mezi merge a rebase a nebojíš se pokročilejších příkazů.
 • Testy - Máš pozitivní vztah k psaní testů, jak integračních, funkcionálních tak i unitových. Máš zkušenosti s některým z javascriptových testing frameworků jako je Mocha nebo Jest.
 • Deployment - Máš alespoň základní znalosti nástrojů jako je Docker, Gitlab CI nebo jim podobné.
 • Komunikace a spolupráce - Schopnost komunikovat a pracovat v týmu jsou pro nás velmi důležité. Musíš být schopen diskutovat své nápady a řešení s ostatními členy týmu a být ochoten se učit od ostatních.
 • Návrh software - Záleží Ti na tom, aby tvůj kód byl co nejčistší a dodržoval určité principy, jako např. SOLID, DRY, KISS, YAGNI, ale zároveň je nepoužíváš dogmaticky. Na Tvůj kód nahlížíš kriticky a to i retrospektivně.
 • Samostatnost a kreativita - Očekáváme, že budeš schopen pracovat samostatně a přemýšlet kreativně. Měl bys být schopen přicházet s vlastními řešeními a nápady a být ochoten sdílet své zkušenosti s ostatními v týmu.

A co oceníme?

 • Hexagonal architecture - Na většině našich službách používáme hexagonální architekturu, díky které držíme konzistenci a umožňuje nám držet naší code base čistou. Pokud s ní máš zkušenosti nebo podobnými architektonickými vzory jako clean, onion, určitě to oceníme.
 • Domain Driven Design - Jeden z klíčových přístupů k návrhu software, pomocí kterého se snažíme vyvíjet. Netýká se to jen samotného bušení kódu, ale i komunikace s tzv. doménovými experty o tom, jaký problém má náš software řešit nebo názvosloví. Naším cílem je tak co nejvíce přiblížit náš kód k realitě a business problémům, který má řešit. Pokud je to něco, co znáš nebo Tě to zajímá, u nás budeš mít určitě prostor se těmito problémy zabývat.
 • K8 - Momentálně se snažíme migrovat veškeré naše služby do Kubernetes a oceníme, pokud s uvedenou technologií máš zkušenosti.

Máme flexibilní systém benefitů - v základním balíčku dostaneš:

 • Dovolená až 25 dnů
 • Budget na vzdělávání v hodnotě 20 000 Kč (leaderské pozice až 30 000 Kč)
 • Budget na týmové akce
 • Firemní akce každý měsíc (např. beer akce, hory ve Špindlu, celofiremní teambuilding, vánoční večírek, curling, pizza day, office masáže aj.)
 • Občerstvení v officu (pravidelné svačinky: sladké, slané, ovoce aj.)
 • Office jóga každé úterý, sprchy, kolárna a další vybavení pro aktivní sportovce
 • Odměna za doporučení nového kolegy/ně (40 000 Kč za každého)
 • Hardware a příslušenství
 • Krásný výhled na Prahu (máme 2 velké terasy)
 • Chillout zóna s masážními křesly

A z těchto benefitů si za body vybereš:

 • Plně hrazená MultiSport karta
 • Roční lítačka na náš účet
 • Extra budget na vzdělávání
 • 15 000 Kč jako kapesné na dovolenou
 • Stravenkový paušál
 • Flexi passy
 • Neomezený mobilní tarif
 • Kurzy angličtiny 2krát týdně v office
 • Parkování v Karlíně
 • Penzijko
 • Životko
   

Node.js Developer #bettingteam

 • Would you like to develop new applications designed for real-time data display?
 • Do you want to take responsibility for the entire application lifecycle, from design and development to testing and deployment into production?
 • Would you like to contribute to the creation of a system with high demands for stability, performance, and user experience?
 • Would you enjoy being part of the Betsys community and growing with us?

What we're working on together?

The main focus of the Betting team, where you could potentially work, is on betting to ensure sufficient margin on placed tickets and attract enough clients to the platform. Additionally, programming features that simplify the entire betting process to make it more user-friendly. Currently, the team is working on risk management, twain betting, and last year, it was the multiwin betting system (the ability to split bets into multiple tickets and cash out potential winnings separately).

What awaits you?

With our Node.js and Fullstack Developers, you will design and create new microservices, REST API endpoints, and other backend services that fit into our architecture based on DDD and Hexagonal Architecture. Of course, you won't do without unit tests, linters, checks, and other optimizations. Internal communication is crucial to us - with our Scrum Master, members of our team and other teams, and related ceremonies like stand-ups, refinements, demos, plannings, etc. - yes, we work with Scrum.

What skills do we expect from you?

 • TypeScript (latest versions) - You should have a strong knowledge of TypeScript or other typed languages that allow you to write clear code.
 • NodeJS (latest versions) - You should have theoretical and practical knowledge; know how NodeJS works under the hood and be able to leverage its advantages. NodeJS frameworks should be familiar to you; we use NestJS, but if you know others, it's not a problem to learn it here.
 • JavaScript - For writing and optimizing TypeScript applications, you must have a deep understanding of how JS works. You use the latest features of this language and understand what your TypeScript code does after compilation (transpilation).
 • Databases - You should have good knowledge of both relational and non-relational databases. Although we have a database expert who helps us with everything related to databases, the basics should not be foreign to you. We primarily use PostgreSQL and mainly Redis for NoSQL, but you might also encounter MongoDB.
 • Git - You are familiar with Git, know the difference between merge and rebase, and are not afraid of more advanced commands.
 • Testing - You have a positive attitude towards writing tests, both integration, functional, and unit tests. You have experience with some of the JavaScript testing frameworks such as Mocha or Jest.
 • Deployment - You have at least basic knowledge of tools like Docker, Gitlab CI, or similar.
 • Communication and Collaboration - The ability to communicate and work in a team is crucial for us. You must be able to discuss your ideas and solutions with other team members and be willing to learn from others.
 • Software Design - You care about making your code as clean as possible and adhere to certain principles like SOLID, DRY, KISS, YAGNI, but without using them dogmatically. You critically review your code, even retrospectively.
 • Independence and creativity - We expect you to be able to work independently and think creatively. You should be capable of coming up with your own solutions and ideas and be willing to share your experiences with others in the team.

What do we appreciate?

Hexagonal architecture - We use hexagonal architecture in most of our services, which helps us maintain consistency and keep our code base clean. If you have experience with it or similar architectural patterns like clean, onion, we will certainly appreciate it. 

Domain Driven Design - One of the key approaches to software design that we try to follow. It is not just about writing code but also about communicating with domain experts about what problems our software should solve or its naming. Our goal is to bring our code as close as possible to the reality and business problems it should solve. If this is something you know or are interested in, you will have the opportunity to deal with these problems here.

K8 - currently, we are trying to migrate all our services to Kubernetes and we will appreciate it, if you have experience with this technology.

We offer flexible benefits - in the basic package, you will receive:

• Up to 25 days of vacation
• Education budget of up to 20,000 CZK (up to 30,000 CZK for leadership positions)
• Team events budget
• Monthly company events (e.g., beer events, mountain trips to Spindl, company team buildings, Christmas party, curling, pizza day, office massages, etc.)
• Office refreshments (regular snacks, sweets, fruits, etc.)
• Office yoga every Tuesday, showers, bike stands, and other facilities for active sports enthusiasts
• Referral bonus for recommending new colleagues (40,000 CZK per referral)
• Hardware and accessories
• Beautiful view of Prague (we have two large terraces)
• Chillout zone with massage chairs

And you can choose from these additional benefits using benefit points:

• Fully covered MultiSport card
• Annual public transportation pass
• Extra education budget
• 15,000 CZK for vacation
• Meal vouchers
• Flexi passes
• Unlimited mobile plan
• English courses twice a week at the office
• Parking in Karlín
• Life & pension insurance