Platform Engineer

Praha, CZ Brno-střed, CZ  IT architekt  IT konzultant  Systémový inženýr Práce na plný úvazek Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou 70000 - 140000 Kč/měsíc

Click for the English version

 • Chceš se podílet na tvorbě interní vývojářské platformy?
 • Cítíš se jako DevOps Guru? Rád bys šířil devops filozofii uvnitř čistě “developer oriented” firmy?
 • Baví tě přerod legacy částí do moderní cloudové infrastruktury?
 • Chceš mít odpovědnost za návrh a zavedení nových nástrojů?

Na čem společně děláme?

Budeš s námi rozvíjet platformu pro vývoj a provoz. Naší rolí je výběr a implementace nástrojů a služeb, ať už nových či nahrazujících současné. Ty plní svou roli během životního cyklu aplikace - od návrhu, vývoje, verzování, testování, nasazení až po provoz aplikací tvořících kompletní Betsys produkt. Klademe důraz na moderní open source tooly, stabilitu, škálovatelnost a bezpečnost. 

Naší infrastrukturu migrujeme z VM do Kubernetes, z on-premise do cloudu. Aplikace musí zvládnout špičky v návštěvnosti se statisíci requesty za minutu, stejně tak bezvýpadkový provoz 24x7. S tím musí jít ruku v ruce HA, orchestrace, komunikace, apod.

Cílem naší Betsys platformy je co nejvíce zefektivnit vývojářům práci - s verzováním, buildováním, testováním, deploymentem a postupně odstraňovat technické a procesní překážky - za použití automatizace (Ansible, Terraform) a kombinace vhodných nástrojů (Gitlab, Kubernetes, Prometheus). Vývojář se přitom může plně soustředit na svůj vývoj a ostatní už zařídí samotná platforma.

Co Tě čeká?

Po nástupu se seznámíš s naším deploymentem a úkoly, které jsou momentálně rozpracované. Dostaneš úkol, při jehož implementaci se seznámíš s prostředím a firmou. Navrhovat a implementovat zlepšení platformy a infrastruktury bude součástí tvého denního pracovního programu. Postupně se budeš věnovat produkčnímu troubleshootingu a budeš spolupracovat s vývojáři, aby si jim předal své zkušenosti s technologiemi a provozem. Rádi o všech tématech diskutujeme a uvítáme tvou proaktivitu a samostatné nápady. Tyto nápady budou mít dopad na celý tým, a proto dáme prostor tvému sebevyjádření.

Co je potřeba umět?

 • Linux, Git
 • Ansible, Terraform
 • Docker, Kubernetes
 • AWS nebo GCP
 • Networking
 • Angličtinu na denní bázi

Máme flexibilní systém benefitů - v základním balíčku dostaneš:

 • Dovolená až 25 dnů
 • Budget na vzdělávání v hodnotě 20 000 Kč (leaderské pozice až 30 000 Kč)
 • Budget na týmové akce
 • Firemní akce každý měsíc (např. beer akce, hory ve Špindlu, celofiremní teambuilding, vánoční večírek, curling, pizza day, office masáže aj.)
 • Občerstvení v officu (pravidelné svačinky: sladké, slané, ovoce aj.)
 • Office jóga každé úterý, sprchy, kolárna a další vybavení pro aktivní sportovce
 • Odměna za doporučení nového kolegy/ně (40 000 Kč za každého)
 • Hardware a příslušenství
 • Krásný výhled na Prahu (máme 2 velké terasy)
 • Chillout zóna s masážními křesly

A z těchto benefitů si za body vybereš:

 • Plně hrazená MultiSport karta
 • Roční lítačka na náš účet
 • Extra budget na vzdělávání
 • 15 000 Kč jako kapesné na dovolenou
 • Stravenkový paušál
 • Flexi passy
 • Neomezený mobilní tarif
 • Kurzy angličtiny 2krát týdně v office
 • Parkování v Karlíně
 • Penzijko
 • Životko
   

Platform Engineer

 • Would you like to contribute to the development of an internal developer platform?
 • Do you consider yourself a DevOps Guru?
 • Would you like to spread the DevOps philosophy within a purely "developer-oriented" company?
 • Are you excited about transforming legacy parts into modern cloud infrastructure?
 • Do you want to be responsible for designing and implementing new tools?

What are we working on together?

You will be helping us evolve the platform for development and operations. Our role is to select and implement tools and services, whether new or replacing existing ones. You will play a vital role throughout the application's lifecycle, from design, development, versioning, testing, deployment, to operating applications that make up the complete Betsys product. We emphasize modern open-source tools, stability, scalability, and security. 

We are migrating our infrastructure from VM to Kubernetes and from on-premise to the cloud. The applications must handle peak loads with hundreds of thousands of requests per minute, while ensuring uninterrupted 24x7 operations. High availability, orchestration, communication, and other aspects are critical for this.

The goal of our Betsys platform is to make developers' work as efficient as possible - with versioning, building, testing, deployment, and gradually removing technical and process barriers - using automation (Ansible, Terraform) and a combination of suitable tools (Gitlab, Kubernetes, Prometheus). The developers can fully focus on their coding while the platform takes care of the rest.

What awaits you?

Upon joining, you will familiarize yourself with our deployment and ongoing tasks. You will receive a task that will introduce you to the environment and the company. Designing and implementing improvements to the platform and infrastructure will be part of your daily work schedule. You will gradually engage in production troubleshooting and collaborate with developers to share your experiences with technologies and operations. We enjoy discussing all topics and welcome your proactivity and independent ideas. These ideas will have an impact on the whole team, and therefore, we provide space for your self-expression.

What do you need to know?

 • Linux,
 • Git Ansible,
 • Terraform Docker,
 • Kubernetes AWS or GCP Networking
 • English

We offer flexible benefits - in the basic package, you will receive:

• Up to 25 days of vacation
• Education budget of up to 20,000 CZK (up to 30,000 CZK for leadership positions)
• Team events budget
• Monthly company events (e.g., beer events, mountain trips to Spindl, company team buildings, Christmas party, curling, pizza day, office massages, etc.)
• Office refreshments (regular snacks, sweets, fruits, etc.)
• Office yoga every Tuesday, showers, bike stands, and other facilities for active sports enthusiasts
• Referral bonus for recommending new colleagues (40,000 CZK per referral)
• Hardware and accessories
• Beautiful view of Prague (we have two large terraces)
• Chillout zone with massage chairs

And you can choose from these additional benefits using benefit points:

• Fully covered MultiSport card
• Annual public transportation pass
• Extra education budget
• 15,000 CZK for vacation
• Meal vouchers
• Flexi passes
• Unlimited mobile plan
• English courses twice a week at the office
• Parking in Karlín
• Life & pension insurance